Ski Tour logoImage of skier climbing on ridge to Martin Point
 

Climbing ridge to Martin Point

Related tours:

Photo by: Marcus Libkind